*
Dnes je neděle 24.09.2023 a svátek má Jaromír
Teplota: ↑9.7°C, vlhkost: ≈99%, tlak: ↓1029.37mb
Aktuality - Nakládání s komunálním odpadem na území obce HALÁMKY

OBEC HALÁMKY
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019
Nakládání s komunálním odpadem na území obce HALÁMKY

Zastupitelstvo obce Halámky schválilo a vydává1) dne 18. února 2019 tuto obecně závaznou vyhlášku stanovující způsob shromažďování, sběru, třídění, ukládání, využívání, přepravy a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Halámky (dále jen „Vyhláška”).

Čl. 1
Základní ustanovení
1) Tato obecně závazná Vyhláška řeší problematiku nakládání s komunálním odpadem v souladu s platnými zákony a s ohledem na specifiky obce Halámky.
2) Vyhláška řeší veškeré spektrum komunálních odpadů kromě stavebního odpadu2). Za zákonnou a ekologickou likvidaci stavebního odpadu odpovídá fyzická či právní osoba, která je původcem stavebního odpadu a to na vlastní náklady.

Čl. 2
Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky se rozumí:
a) objemným odpadem - komunální odpad, k jehož shromažďování nelze z důvodu jeho rozměrů, druhu materiálu nebo jeho vlastností (např. nábytek, pneumatiky apod.) použít běžné sběrné nádoby,
b) nebezpečným odpadem - vytřiditelné složky komunálního odpadu, jako např. baterie, žárovky, zářivky, pohonné hmoty, oleje, zbytky barev a rozpouštědel, agrochemikálie a dále jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona č. 185/2001 Sb. Konkrétní výčet nebezpečných odpadů je uveden ve Vyhlášce č. 381/2001 Sb., v platném znění,
c) zbytkovým odpadem - komunální odpad, který zbyde po vytřídění komunálního odpadu na složky uvedené ustanovení čl. 3 této Vyhlášky,
d) pověřenou osobou - oprávněná osoba (v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.), se kterou obec uzavřela platnou smlouvu na sběr, přepravu, využití a odstraňování komunálních odpadů.
e) sběrnou nádobou - typizovaná nádoba z kovu či plastu nebo plastový pytel s odpovídajícím označením (označení pověřené osoby, druh ukládaného odpadu apod.), splňující technické parametry s vnitřním objemem od 50 do 1100 litrů či větším (v případě kovových přepravních kontejnerů), určená k odkládání jednotlivých složek komunálního odpadu do doby jeho odvozu.
f) mobilní svoz komunálního odpadu - mimořádný sběr objemného a nebezpečného odpadu a jeho následný odvoz pověřenou osobou. Mobilní svoz komunálního odpadu se provádí 2x za rok v určeném prostoru zpravidla po dobu 3 a 4 dnů. Konkrétní termín, dobu a místo mobilního svozu komunálního odpadu, jakož i osoby odpovědné za organizaci mobilního svozu vyhlašuje obecní úřad v dostatečném předstihu vyvěšením na úřední desku a vyhlášením v obecním rozhlase.

Čl. 3
Třídění komunálních odpadů
Fyzické osoby (obyvatelé či návštěvníci obce) a právnické osoby (firmy a společnosti působící na území obce) jsou povinny komunální odpad vznikající na území obce třídit na následující složky: papír, plasty, sklo, nápojové kartóny, textil, železo či jiné kovy, nebezpečný odpad, objemný odpad, zbytkový odpad a biologicky rozložitelný odpad.

Čl. 4
Sběrné nádoby a místa určená k ukládání komunálních odpadů
Fyzické či právnické osoby jsou povinny vytříděné složky komunálního odpadu a zbytkový odpad odkládat do sběrných nádob a na místa k tomu určená podle následujících zásad:
1) Papír do sběrných nádob modré barvy, sklo do sběrných nádob zelené barvy a textil do určené nádoby, které jsou umístěny po levé straně prodejny „Coop Jednota” v k tomu určeném přístřešku.
2) Plasty do plastových pytlů žluté barvy a nápojové kartóny do plastových pytlů růžové barvy, které lze vyzvednout na obecním úřadě. Tyto pytle se po jejich naplnění zpětně odevzdávají ke skladu obecního úřadu.
3) Zbytkový Odpad do typizovaných sběrných nádob černé barvy s objemem 110 litrů s nalepenou známkou firmy „AVE s.r.o.” platnou pro daný rok, které lze do konce února běžného roku Vyzvednout na obecním úřadě. Zbytkový odpad se do těchto nádob ukládá tak, aby je bylo možno řádně uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával. Kontejner černé barvy u prodejny „Coop Jednota” je určený pro ukládání zbytkového odpadu vznikajícího při údržbě obecních ploch.
4) Drobné kovové a hliníkové obaly (konzervy, plechovky, nápojové obaly a další drobný kovový odpad z domácnosti) do kontejneru šedé barvy, který je umístěný po levé straně prodejny „Coop Jednota”.
5) Potravinářské oleje (všechny rostlinné a fritovací oleje z kuchyní) uložit do uzavřených plastových lahví a odevzdat ke skladu obecního úřadu.
6) Železo či jiné kovy, nebezpečný a objemný odpad se ukládá při mobilním svozu komunálního odpadu v souladu s pokyny k tomu určených zástupců obecního úřadu.
7) Biologicky rozložitelný odpad se zásadně kompostuje v k tomu obecním úřadem vydaných kompostérech. V případě většího množství biologického odpadu se tento ukládá do velkokapacitního kontejneru umístěného u fotbalového hřiště (tráva a drobné zahradní rostliny) či na označeny prostor vedle tohoto kontejneru (větší křoviny a větve) k jejich následnému štěpkování v péči obecního úřadu.
8) Prošlé léky se zásadně odevzdávají v lékárnách. Nejbližší lékárna se nachází v obci Suchdol nad Lužnicí (28. října, čp. 459).
9) Drobné baterie a žárovky lze ukládat taktéž i v prodejně „Coop Jednota” podle pokynů zaměstnanců této prodejny.
10) Sběrné nádoby se užívají pouze k účelu, k němuž jsou určeny a musí být v takovém fyzickém a technickém stavu, aby umožňovaly bezpečné a ekologické ukládání komunálního odpadu a jejich bezproblémový odvoz pověřenou osobou.
11) Do sběrných nádob je zakázáno ukládat: stavební odpad, uhynulá zvířata a jejich části, horký popel, tekutiny a zkapalněné odpady. Do sběrných nádob určených k ukládání zbytkového odpadu je navíc zakázáno ukládat: nebezpečný a objemný odpad, a biologicky rozložitelný odpad.

Čl. 5
Frekvence sběru a odvozu komunálních odpadů
1) Odvoz zbytkového odpadu z černých sběrných nádob zajišťuje firma AVE s.r.o. jednou týdně
- vždy ve čtvrtek v odpoledních hodinách.
2) Odvoz papíru a skla zajišťuje taktéž firma AVE s.r.o. jednou za čtrnáct dnů.
3) Mobilní svoz je organizován dvakrát ročně (jaro, podzim) podle pokynů obecního úřadu.

Čl. 6
Úhrada
Sběr a odvoz veškerého komunálního odpadu (kromě stavebního odpadu) z území obce Halámky je pro fyzické a právnické osoby pro r. 2019 bezplatný. Odvoz a ukládání stavebního odpadu je hrazeno původcem tohoto odpadu na vlastní náklady.

Čl. 7
Závěrečná ustanovení
1) Vydáním této obecně závazné vyhlášky se ruší vyhláška obce Halámky č. 1/2003.
2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem schválení. 18.2.2019----------------------------------------------
1) V souladu s ustanovením § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a dále s ustanovením S 17 odst. 2) a odst. 3) zákona č. 185/2001 sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2) Stavebním odpadem se rozumí Pevný či kapalný odpad vznikající při jakékoliv stavební činnosti (nová výstavba, demolice, rekonstrukce a opravy a to i plošných či liniových staveb).